COVID-19 : Konfinman ni dé bon koté

Dèpi lè 16 mars Lagwadloup ranré an konfinman* kon an Frans. Sa pa ko té jan rivé a épok an nou é sé davwa viris-la Covid-19 ka kouri. An ka ékri awtik-lasa pou gadé vwè ka sa poté…

Nou pé pa soti, nou faché èvè gouvenman, sa ka mété nou an tout léta. É an tou sa nou pé rivé mal aji èvè moun ki pran swen an nou é pa menm di bonjou lè nou jwen an moun tèlman lapè si nou.

Antoutéta, konfinman-la ka ni déotwa bon koté :

1 – Bèl solidarité a pèp gwadloup

Premyé bèl biten an vwè konfinman fè sé ba moun lokasyon montré yo solidè. Gran janw dè moun, moun ki ni lavwa asi lé rézo pran pozisyon pou édé sé prodiktè-la kontinyé viv : ni dé egzamp an enmé Mangé an-lokalité et Sokafit a Jenny Paulin. Sa ka fè mwen plézi osi vwè dòt moun anko mèt tèt kolé pou édé sé mèdsen-la, ba yo mas, fè manjé ba-yo oben prété kaz a yo é vwati a yo san oubliyé pran swen a moun ki ja ni on laj.

2 – Latè pi bèl

Pani on lò travay, pani onlo monté é désann é sa kè mwens polisyon. Zo pa ka touvé ka fè fwèt pou on karem ? Antouléka sa ka fè pyébwa é plant an mwen byen. Sé flè la lontan pi bèl é an jous touvé on plan tomat aloskè an pa planté : an pé pa pi kontan ki sa ! Onlo moun ka konmansé on potajé pas yo ni tan pou sa é sé pou sa ni antrepriz ki ka propozé livrézon.

3 – Nou pé pran tan an nou

Kimoun ki pé di i pa kontan fè poz ? An vérité nou tout té biswen sa. Souvantfwa nou kon toujou ni onlo biten a fè : nou ka travay, nou ka okipé dè fanmi an nou mè nou pa jan ni tan pou nou. Alos san ramoli nou, an nou pran tan-lasa kon an chans pran swen an nou, médité, fè sa nou an enmé. Pa egzamp mwen an ouvè blog-lasa. Mè pou sa fo ou wouvwè organizasyon aw é pa douté dè mèt moun aw é timoun aw o chabon èvè-w.

4 – An fanmi : plis tan pou sé édiké timoun-la

Konfinman-la ka ba lé paran plis okasyon édiké timoun a-yo. Sa pa toujou fasil fè lékol an kaz mèl è ou byen gadé ou ka vwè pi byen ki jan timoun-aw ka réfléchi oben ki difikilté i ni é ki jan ou pé édé-y. Ou pé vin plis zanmi èvè timoun-aw padavwa dé lè lè i chapé i byen chapé.

5 – An lanmou : miz o pwen

Si lé rézo ni onlo imaj é blag ki ka siwkilé asi moun ki ka viv ansanm. Menmsi sé blag-la drol, an pa ka partajé yo pas sa pé blésé moun ki ni ka viv sa : enfidèlité, vyolans é moun ki ka pasé dé moman difisil. Lé konséyè pa lé péyè mè an té ké vlé kè konfinman-la édé sé moun-la fè on miz o pwen é pran lé bon désizyon.

Harry Diboula – Mise au point

Pou bout, an ka ankourajé moun ki tou sèl, mouni ki ka viv ansanm é moun ki ni  timoun sèvi épi ta a konfinman-lasa pou vin méyè yo menm é yonn a lòt. An nou pran swen an nou é a fanmi an nou. An nou di mèsi a sé moun la ki ka riské vi a yo pou nou. An nou rété a kaz an nou.

#rétéakaz #lanmou #solidarité

Découvrez la version française de cet article sur le top 5 des nouvelles du confinement.

*Nou ka sèvi épi diféran mo pou di « confinement » an kréyòl ni sa ka di « klétaj », « sansoti », « ankasaj » pou awtik-lasa an désidé sèvi épi mo-la ki pi pré fransé-la.